+

Na rynku kapitałowym dostępne są różnorodne  rodzaje aktywów o mniejszym i większym stopniu ryzyka. Należą do nich: środki pieniężne, zadłużenia, akcje, nieruchomości, surowce naturalne, fundusze hedgingowe i inwestycje alternatywne. 

 

GOTÓWKA 

Najprostszym rodzajem aktywów jest gotówka. Gotówka nie ma tendencji do zwiększania wartości, z wyjątkiem gotówki wyemitowanej przez inne kraje (zmiany kursów walut). Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać przy inwestowaniu w gotówkę, jest to, że mogą wystąpić długie okresy, w których uzyskany zwrot (odsetki) jest niższy niż stopa inflacji. Inflacja z czasem obniża rzeczywistą wartość każdej inwestycji.

 

DŁUG

Inwestycje dłużne mogą przybierać różne formy. Tego rodzaju aktywa są zazwyczaj przechowywane raczej w celu uzyskania dochodu niż generowania zysków kapitałowych. Zwykle klasyfikuje się je według tego, kim jest pożyczkobiorca, jak ryzykowny jest dług (szansa na spłatę), jakie zabezpieczenia ma pożyczkodawca, czy dług może zostać wymieniony na inny składnik majątku  i jakie oprocentowanie jest naliczane od tego długu. Dzielenie należnych odsetek przez wartość długu daje zysk.

Stopa dochodu uzyskanego z inwestycji dłużnych jest bezpośrednio związana z tym jak są ryzykowne. Im wyższy dochód, tym większe ryzyko.Dług publiczny ma różne nazwy w różnych krajach – Gilts w Wielkiej Brytanii, Treasuries w USA, JGBs w Japonii, Bunds w Niemczech, OAT we Francji. Niższe ryzyko oznacza zwykle niższy zwrot, a oprocentowanie obligacji rządowych jest zwykle niższe niż długu emitowanego przez przedsiębiorstwa. Papiery dłużne emitowane przez firmy  będące przedmiotem obrotu na giełdzie to obligacje korporacyjne. 

 

AKCJE

Akcje są emitowane przez firmy.  W większości firm nie są notowane na giełdzie .Inwestowanie w nie przez instytucje nazywa się kapitałem prywatnym. Akcje spółek publicznych,  notowanych  na giełdzie muszą przestrzegać szeregu przepisów, informować inwestorów i poddawać je audytowi. Prywatne firmy, zwłaszcza małe, nie podlegają tylu regułom. Akcjonariusz spółki notowanej na giełdzie otrzymuje wynagrodzenie z dywidendy – część zysków firmy – oraz zyski kapitałowe, gdy cena akcji rośnie. Ceny akcji zależą od podaży i popytu. Ceny akcji mogą być zmienne i reagować na sytuacje poza kontrolą firmy.

 

NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości inwestycyjne takie jak lokale mieszkalne, biura, komercja ( handlowe), przemysłowe i logistyka ( magazyny)  funkcjonują odrębnie w obszarze rynku i generują  zupełnie różne stopy zwroty w danym sektorze. 

 

SUROWCE NATURALNE

Inwestycja w surowce – takie jak złoto, srebro, żelazo, ropę  czy drewno  nie przynosi dochodu. Profit to zysk kapitałowy. Ceny towarów fizycznych mogą być  zmienne i nieprzewidywalne, więc jest to inwestycja wysokiego ryzyka.

 

FUNDUUSZE  HEDGINGOWE

Fundusze hedgingowe mogą inwestować w dowolne aktywa, ale mają tendencję do inwestowania w instrumenty pochodne – kontrakty finansowe, które mogą przybierać różne formy.  W większości dają prawo do kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. 

 

ALTERNATYWY

Jest wiele aktywów, dla,  których utworzono fundusze, aby inwestować w tak różne rzeczy, jak samoloty, umowy reasekuracji, polisy na życie, energię słoneczną i wiatrową oraz infrastrukturę. Oferowane przez nie ryzyko i korzyści są bardzo różne.